Oferta Kancelarii

Oferta Kancelarii

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, w tym w ramach prowadzonych przez nie działalności gospodarczej, osobom prawnym, jak też jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Pomoc prawna świadczona jest w formie stałej obsługi prawnej, jak również w pojedynczych indywidualnych sprawach i jako porady prawne.

Zakres usług
Kancelarii obejmuje:

Mediacje

Mediacje

Głównie prowadzę mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych (o zapłatę) oraz rodzinnych. To właśnie w tych sprawach mediacja może przynieść stronom najwięcej korzyści.

Aby uniknąć długotrwałego i kosztownego postępowania przed Sądem, warto przemyśleć skierowanie swojej sprawy do mediacji. Celem mediacji jest bowiem próba osiągnięcia porozumienia (ugody), które będzie satysfakcjonowało obie strony powstałego sporu bez konieczności jego rozstrzygania przez Sąd.

Prawo Karne

Prawo karne

Działam jako obrońca w sprawach karnych, karno-skarbowych oraz wykroczeniowych. Mam doświadczenie w szczególności w zakresie spraw karnych gospodarczych, dotyczących wypadków drogowych oraz przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu.

W sprawach karnych reprezentuję też pokrzywdzonych jako pełnomocnik, łącząc tę rolę często w równoległych postępowaniach cywilnych o odszkodowanie (dotyczy to przede wszystkim spraw wypadków drogowych).

Pomoc prawna może obejmować każdy etap postępowania – czy to przed organami ścigania, czy przed sądem. W postępowaniu karnym wykonawczym najczęściej będą to wniosek o zastosowanie dozoru elektronicznego czy też warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Pomagam w tych sprawach jako adwokat nie tylko na terenie miasta Wrocław, ale też na terenie całego województwa dolnośląskiego oraz w razie potrzeby także poza jego obrębem.

Prawo Cywilne

Prawo cywilne

Świadczę pomoc prawną w zakresie takich gałęzi prawa cywilnego jak zobowiązania, prawo rzeczowe czy też prawo autorskie.

Formułuję pisma procesowe, tj. m.in. pozwy, wnioski, odpowiedzi na pozew/wniosek, zastrzeżenia do opinii biegłych, apelacje oraz działam jako pełnomocnik przed sądami cywilnymi na terenie całego kraju. Windykacja należności prowadzana jest przeze mnie także w ramach postępowania egzekucyjnego przed komornikiem. Ponadto sporządzam i weryfikuję treści umów Klientów.

Wśród przykładów spraw, którymi się zajmuję w ramach prawa cywilnego mogę wskazać między innymi sprawy o zapłatę,  dotyczące kredytów frankowych, pożyczek, najmu, eksmisji, o zasiedzenie nieruchomości i wiele innych.

Odszkodowania

Ubezpieczenia

Spośród spraw cywilnych szczególnie wyróżnić należy sprawy związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą oraz działalnością ubezpieczycieli. Nieraz sprawy te łączą się ze sprawami z zakresu prawa karnego, gdy przykładowo chodzi o wypadki komunikacyjne. Pomoc prawna obejmuje nie tylko pomoc prawną w postępowaniu przed sądem, ale także w ramach tzw. postępowania likwidacyjnego.

Prawo Rodzinne

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne należą do kategorii spraw szczególnie osobistych, delikatnych i emocjonalnych, które wymagają szczególnego zrozumienia potrzeb Klienta. Stąd pomoc adwokata w sprawie rodzinnej to nie tylko pomoc prawna, ale też wsparcie psychiczne, wskazanie możliwych rozwiązań pozaprawnych oraz wygaszanie potencjalnych przyszłych konfliktów rodzinnych.

Prowadzone przeze mnie sprawy rodzinne obejmują m. in. rozwód, podział majątku wspólnego, alimenty, ustanowienie kontaktów z dzieckiem czy też pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Prawo Spadkowe

Prawo spadkowe

W ramach tej tradycyjnej gałęzi prawa cywilnego świadczę kompleksowe usługi prawne związane m.in. ze stwierdzeniem nabycia spadku, działu spadku czy też dochodzenia należnego zachowku. Doradzam też na przyszłość w kwestiach związanych ze sporządzeniem testamentu.

Prawo Gospodarcze

Prawo gospodarcze

Udzielana przeze mnie pomoc prawna dla przedsiębiorców obejmuje nie tylko postępowania sądowe (np. w zakresie windykacji czy eksmisji), ale też szeroko pojęte prawo korporacyjne. Oferuję między innymi prowadzenie spraw, przygotowanie i weryfikację umów lub formularzy, sporządzanie opinii prawnych oraz porady prawne.

Istnieje możliwość podjęcia stałej obsługi prawnej w różnym zakresie, np. dochodzenia roszczeń od kontrahentów, weryfikacji zawieranych oraz zawartych umów czy też konsulting prawny.

Najczęściej prowadzone przeze mnie sprawy dotyczące prawa gospodarczego obejmowały branżę budowlaną oraz pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości.

Prawo Pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy jest udzielana przeze mnie w sprawach dotyczących stosunku pracy zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Obejmuje między innymi sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, o wynagrodzenie czy też o mobbing.

Sprawy związane z działaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują sporządzanie stosownych odwołań od decyzji oraz występowanie przed sądem jako pełnomocnik ubezpieczonych.

Prawo Ubezpieczeń Społecznych

Koronawirus

Pandemia koronawirusa generuje nowe problemy prawne. Jako adwokat staram się na bieżąco śledzić aktualne częste zmiany w prawie i wyrywkowo opisuję je na profilu Kancelarii na portalu Facebook, gdzie serdecznie zapraszam.

Pomoc prawna w dobie koronawirusa obejmuje wiele gałęzi prawnych. W ramach prawa rodzinnego powstają nowe problemy z kontaktami i alimentami. W ramach prawa pracy masowo rozwiązuje się umowy o pracę. Najszersze problemy prawne obejmują prawo gospodarcze i rozwiązania zawarte w kolejnych wersjach tarczy antykryzysowej.

Walka z koronawirusem wymogła wiele nakazów i zakazów, co do których powstają wątpliwości co do ich konstytucyjności bez stanu nadzwyczajnego. Wydawane są decyzje o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii. Konieczne stają się odwołania od takich decyzji, a także odwołania od decyzji nakładających administracyjne kary pieniężne.

Istotnym nowym tematem będzie odszkodowanie od Skarbu Państwa za zakazy prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie to na pewno trudne ze względu na brak wprowadzenia stanu nadzwyczajnego oraz problem z uzyskaniem korzystnego prejudykatu Trybunału Konstytucyjnego odnośnie legalności zakazów prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawo Administracyjne

Sprawy przeciwko bankom

Kredyty frankowe stanowią często skomplikowany obszar prawa, dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, aby móc obronić swoje prawa wobec banków.

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne, obejmujące analizę umów kredytowych, negocjacje z bankami oraz reprezentację klienta przed sądem w przypadku sporów.

Formularz kontaktowy

Jeśli mają Państwo pytania – jesteśmy dostępni pod adresem mailowym: adwokat@filec.pl. Mogą Państwo również skorzystać z formularza kontaktowego poniżej.

Adres

ul. Piłsudskiego 11/7
50-048 Wrocław

Kontakt

Tel: +48 881 626 678
E-mail: adwokat@filec.pl

Media
społecznościowe

Michał Filec Kancelaria Adwokacka